මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---හිස නැති මළකද---

August 12, 2017
ගමේ බීමට දස්සයා ඔහුය... ඔහු සමග කිසිම පානයක් කරට කර බීමට ගමේ කිසිදු ජගතෙක් සොයාගත නොහැකි තරම්‍ ය.. ඔහුගේ නම සරත් ය.. ගමේ අය ඔහුව අමතන්නේ...
---හිස නැති මළකද--- ---හිස නැති මළකද--- Reviewed by TechZone on August 12, 2017 Rating: 5
---සොහොන් පිල්ලිය සමඟ නිදාගත් බබුන් ආතා--- ---සොහොන් පිල්ලිය සමඟ නිදාගත් බබුන් ආතා--- Reviewed by TechZone on August 11, 2017 Rating: 5

---විශ්වීය බලවේගයන්---

August 07, 2017
විශ්වීය බලවේගයන් පිළිබඳව අවිශ්වාසයක් ගොඩ නැගීම, නූතන ලෝකය තුළ ජීවත් වන ඔබවැන්නවුන්ට සධාරණය.අවබෝධ කරගැනීමට නූතනයේ දී පවා අපහසු යම් යම් ගු...
---විශ්වීය බලවේගයන්--- ---විශ්වීය බලවේගයන්--- Reviewed by TechZone on August 07, 2017 Rating: 5