මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---කොටි තරුණියගේ දිෂ්ඨිය හමුදා සෙබලා නොමරා මරයි---

November 13, 2017
 ‘බූම්’...... එක දිගට ඇසෙන වෙඩි හඬට අතුරින් මොහොතින් මොහොත මහා පිපිරුම් ශබ්දයෙන් පරිසරය වෙළීයයි. එකදිගට හිසට උඩින් පියඹා යන මල්ටි බැරල් ...
---කොටි තරුණියගේ දිෂ්ඨිය හමුදා සෙබලා නොමරා මරයි--- ---කොටි තරුණියගේ දිෂ්ඨිය හමුදා සෙබලා නොමරා මරයි--- Reviewed by TechZone on November 13, 2017 Rating: 5