මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.
---මල්ශාලා රියදුරෙකුගේ අත්දැකීමක්--- ---මල්ශාලා රියදුරෙකුගේ අත්දැකීමක්--- Reviewed by TechZone on March 15, 2018 Rating: 5

---අත් ඔරලෝසුව---

March 14, 2018
මගේ නම තරිදු, මං ඉන්නේ ගාල්ලේ ගාල්ල මහමෝදර ඉස්පිරිතාලේ පහු කරන් කොළඹ පැත්තට යනකොට තියෙනවා පාලමක්,, ගිං ගගයි මුහුදුයිඑකතුවන මෝයත් එතන...
---අත් ඔරලෝසුව--- ---අත් ඔරලෝසුව--- Reviewed by TechZone on March 14, 2018 Rating: 5