මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---කුලී නිවස - සත්‍ය කතාවක්---

April 05, 2018
මාත් උබලා වගේම මුලින් හොල්මන් විශ්වාස කරේ නෑ හොල්මන් විහිලුවට ගත්තා ඒත් මේ සිදුවීම් නිසා මා දැන් හොල්මන් තදින් විශ්වාස කරමි.අපට උ...
---කුලී නිවස - සත්‍ය කතාවක්--- ---කුලී නිවස - සත්‍ය කතාවක්--- Reviewed by TechZone on April 05, 2018 Rating: 5
---හොල්මන් කතා Official Android App එක--- ---හොල්මන් කතා Official Android App එක--- Reviewed by TechZone on April 04, 2018 Rating: 5

---ඔරුවට ආ අමුත්තා---

April 04, 2018
මීට අවුරුදු 30,40 පෙර සිද්ද වෙච්ච කතාවක්. දකුනු පලාතේ එක් කුඩා ගමක සිදුවුන පුවතක්. සත්‍යය සිද්ධියක්. ගමේ නම නොකිය ඉන්නම්.නැත්තම් ගමේ අහ...
---ඔරුවට ආ අමුත්තා--- ---ඔරුවට ආ අමුත්තා--- Reviewed by TechZone on April 04, 2018 Rating: 5