මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---මහා රැයේ තරුණයන් සමග යන තරුණිය හොල්මනක්‌ ද?---

June 06, 2018
මෙහි අකුරු කෙරෙන මෙකි කතාන්දර කෙලෙස පටන් ගෙන කෙලෙස අවසන් කරන්නද? යන්න මෙය ලියන මටද මහත් ප්‍රශ්නයකි. එහෙත් මෙම කතා සිද්ධාන්තය අදවන විට ප...
---මහා රැයේ තරුණයන් සමග යන තරුණිය හොල්මනක්‌ ද?--- ---මහා රැයේ තරුණයන් සමග යන තරුණිය හොල්මනක්‌ ද?--- Reviewed by TechZone on June 06, 2018 Rating: 5
---එම්බාම් කරන අවුරුදු 17 තරුණයෙක් කියපු කතාව---- ---එම්බාම් කරන අවුරුදු 17 තරුණයෙක් කියපු කතාව---- Reviewed by TechZone on June 04, 2018 Rating: 5