මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---මරා දැමු බිරියගේ ආත්මය මොහොතින් සැමියා මරයි---

September 24, 2018
  සමන්ති හැඩකාරය. හැඩකාර බව පරදන දඟකාර බවක් ද ඇය සතු විය. සිනහවෙන් හා සැහැල්ලූවෙන් ගත කළ ඇගේ ජීවිතයට බරක් පතලක් නොවී ය. නිමල් ඇගේ ජීවිත...
---මරා දැමු බිරියගේ ආත්මය මොහොතින් සැමියා මරයි--- ---මරා දැමු බිරියගේ ආත්මය මොහොතින් සැමියා මරයි--- Reviewed by TechZone on September 24, 2018 Rating: 5