මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---මතු බුදුවන පත්තිනි මැණියන්---

December 12, 2018
චිත් ‍ රපටිය බැළුවට මේ කතාව නම් ටිකක් වෙනස්  පත්තිනි මැණියන්ගෙ උපත. ඉස්සර පඬි නම් රටෙි පඬි නම් රජ කෙනෙක් රජ කළා ඉතින් මේ රජුට තිබි...
---මතු බුදුවන පත්තිනි මැණියන්--- ---මතු බුදුවන පත්තිනි මැණියන්--- Reviewed by TechZone on December 12, 2018 Rating: 5