මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පානදුර වෙරලතීරය---

January 04, 2019
මේ ලිපිය මගින් හෙලිකරන තොරතුර ඔබ මීට කලින් කවදාවත් අසා නොතිබෙන්න පුලුවන්, ඔබ බොහෝවිට සුන්දර පානදුර වෙරලතීරයට ගිහින් ඇති..මුහුද මැදට...
---පානදුර වෙරලතීරය--- ---පානදුර වෙරලතීරය--- Reviewed by TechZone on January 04, 2019 Rating: 5
---අණ වින කොඩි විණ - 03 - වඩදිය යකින්න--- ---අණ වින කොඩි විණ - 03 - වඩදිය යකින්න--- Reviewed by TechZone on January 02, 2019 Rating: 5

---ගෙදරම හිමි කරු - මරණින් පසු (අතිශය සත්‍ය සිදු විමකි)---

December 30, 2018
මා දයාබර හිතවතුනේ හිතවතියනි... සසරේ ඇති භයංකර බවම මිසක් වෙනත් කිසිවක් මැරී මැරී ඉපදෙන මේ අපි තුල ගැබ්වී නැති බවටත්, එය වැටහී සත් ධර්ම ශ...
---ගෙදරම හිමි කරු - මරණින් පසු (අතිශය සත්‍ය සිදු විමකි)--- ---ගෙදරම හිමි කරු - මරණින් පසු (අතිශය සත්‍ය සිදු විමකි)--- Reviewed by TechZone on December 30, 2018 Rating: 5