මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පිල්ලිය---

April 20, 2019
මීට වසර 45කට පමන පෙර මුතුරාජවෙල අවට කෙරවලපිටිය /බලගල/ වර්තමානයේ අවරකොටුව හා ඒ ආසන්න ප් ‍ රදේශය සම්පුර්න වගුරු බිම් ලෙස පැවත ඇත.. ජානා...
---පිල්ලිය--- ---පිල්ලිය--- Reviewed by TechZone on April 20, 2019 Rating: 5
---බන්ඩාරගම කොලමෑදිරිය | සත්‍ය කතාවක් ---- ---බන්ඩාරගම කොලමෑදිරිය | සත්‍ය කතාවක් ---- Reviewed by TechZone on April 18, 2019 Rating: 5